Skip to main content

Media Czyste • Instalacje Procesowe • Uzdatnianie Wody

Sterowanie i wizualizacja

Prawidłowo zaprojektowany i oprogramowany układ sterowania jest warunkiem koniecznym prawidłowego działania dowolnego zautomatyzowanego układu technologicznego.

Centralnym elementem zaawansowanego układu sterowania jest programowalny sterownik logiczny (PLC = Programmable Logic Controller), wraz z kartami wejść i wyjść cyfrowych oraz analogowych. Wejścia cyfrowe i analogowe służą do dostarczania do sterownika informacji na temat aktualnego stanu urządzeń wykonawczych układu technologicznego, wartości mierzonych parametrów procesowych i ewentualnych przekroczeń stanów alarmowych. Wyjścia cyfrowe i analogowe pozwalają zaś wywoływać określone reakcje urządzeń technologicznych podłączonych do układu sterowania, zgodnie z uprzednio zaprogramowanym algorytmem działania lub komendą wydaną przez operatora.

Dla umożliwienia komunikacji interaktywnej pomiędzy użytkownikiem systemu i sterownikiem PLC niezbędny jest interfejs komunikacyjny, tzw. HMI = Human Machine Interface, który w zależności od stopnia zaawansowania systemu może stanowić zestaw przycinków zamontowanych na drzwiach szafy sterującej, wyświetlacz tekstowy z klawiszami funkcyjnymi, monochromatyczny lub kolorowy dotykowy panel operatorski albo panelowy lub stacjonarny przemysłowy komputer PC.

W przypadku aplikacji dla przemysłu farmaceutycznego w charakterze interfejsów komunikacyjnych stosuje się zazwyczaj kolorowe dotykowe panele HMI w mniej zaawansowanych aplikacjach, lub przemysłowe komputery PC z zainstalowaną aplikacją typu SCADA (SCADA = Supervisory Control and Data Acquisition) w bardziej zaawansowanych aplikacjach. Niejednokrotnie mamy do czynienia z kombinacją obu możliwości, gdy bezpośrednio przy urządzeniach operator ma do dyspozycji panel operatorski, który skomunikowany jest zdalnie z systemem SCADA zainstalowanym na komputerze zlokalizowanym np. w centralnej dyspozytorni. System SCADA może być jednostanowiskowy albo skonfigurowany w układzie klient-serwer.

Generator wody wysokooczyszczonej z kolorowym dotykowym panelem operatorskim 15”
Generator wody wysokooczyszczonej z kolorowym dotykowym panelem operatorskim 15”
Generator wody oczyszczonej z systemem SCADA zainstalowanym na panelowym komputerze PC
Generator wody oczyszczonej z systemem SCADA zainstalowanym na panelowym komputerze PC

Stosowane w przemyśle farmaceutycznym układy sterowania należy projektować, konstruować i walidować zgodnie z aktualnymi wytycznymi GAMP, wymaganiami Aneksu 11 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania i, w przypadku konieczności spełnienia standardów FDA, wymogami CFR 21 PART 11.

Poradnik GAMP zawiera wytyczne określające sposób projektowania, konfigurowania i dokumentowania skomputeryzowanych układów sterowania stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. Głównym przedmiotem wymogów CFR 21 PART 11 jest z kolei zapewnienie bezpieczeństwa, autentyczności i nieedytowalności danych, w tym zabezpieczenie odpowiednich poziomów dostępu dla różnych grup użytkowników, jak również rejestracja zdarzeń w postaci „Audit Trail”.

Projektowanie • Produkcja Urządzeń • Montaż • Kwalifikacja • Serwis

Kontakt

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami i uzyskaj szybko odpowiedź na swoje zapytanie.