Media Czyste • Instalacje Procesowe • Uzdatnianie Wody

Systemy Magazynowania i Dystrybucji Wody Farmaceutycznej

Zadaniem systemu magazynowania i dystrybucji jest doprowadzenie do punktów poboru medium pod odpowiednim ciśnieniem, w odpowiedniej temperaturze i o odpowiedniej jakości. Wymagane parametry określone są zazwyczaj przez użytkownika na etapie tworzenia URS i uzależnione od rodzaju parametrów procesu, do którego dane medium jest wykorzystywane.

Systemy magazynowania i dystrybucji wody PW/HPW/WFI.

Woda używana do celów produkcji farmaceutycznej jest zazwyczaj dystrybuowana do punktów poboru w formie pętli cyrkulacyjnej. W przypadku wody PW lub HPW jest to najczęściej pętla pracująca „na zimno”, w temperaturze w zakresie 15 – 25 0C. Woda WFI jest z reguły magazynowana na gorąco w temperaturze > 800C.

Zasadnicze elementy układu dystrybucji wody to zbiornik magazynowy i pompa lub pompy cyrkulacyjne. Zadaniem zbiornika magazynowego jest równoważenie nierównomierności z rozbiorze wody. Pompy cyrkulacyjne odpowiadają za zapewnienie ruchu burzliwego (turbulentnego) w rurociągach dystrybucyjnych wody. W zależności od ilości i rozlokowania punktów poboru, system dystrybucji może zawierać jedną lub więcej pętli cyrkulacyjnych rozpoczynających i kończących swój bieg w zbiorniku magazynowym.

Bardzo często na zasilaniu pętli cyrkulacyjnych wody PW/HPW instalowane są urządzenia do profilaktycznej dezynfekcji wody przy pomocy promieniowania UV, w celu minimalizacji ryzyka rozwoju flory bakteryjnej. Urządzeni dezynfekcji UV montowane w układach dystrybucji wody farmaceutycznej powinny posiadać konstrukcję wolną od stref martwych oraz pozwalającą na całkowite opróżnienie urządzenia z wody.

W pętlach wody PW/HPW pracujących „na zimno” konieczny jest montaż wymiennika ciepła, który zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem temperatury w układzie, spowodowanym energią dostarczaną przez pompę oraz przekazywaną do wody w wyniku sił tarcia o ścianki rurociągów podczas ciągłej cyrkulacji. W układach dystrybucji wody farmaceutycznej stosowane są płaszczowo-rurkowe wymienniki ciepła o specjalnej higienicznej konstrukcji podwójnego dna sitowego, tzw. wymienniki ciepła typu DTS  (Double Tube Sheet).

System magazynowania i dystrybucji wody PH/HPW powinien posiadać możliwość okresowej sanityzacji. Zalecane jest aby proces sanityzacji prowadzony był w trybie automatycznym. Istnieją trzy zasadnicze metody sanityzacji systemów magazynowania i dystrybucji wody oczyszczonej lub wody wysokooczyszczonej:


1) Sanityzacja chemiczna:

Sanityzacja chemiczna

2) Sanityzacja termiczna:

Sanityzacja termiczna

3) Sanityzacja ozonem:

Sanityzacja ozonem

System magazynowania i dystrybucji wody do iniekcji powinien posiadać możliwość okresowej sterylizacji w temperaturze ≥ 121oC. Sterylizację systemów magazynowania i dystrybucji WFI prowadzi się przy pomocy wody przegrzanej lub przy pomocy pary czystej.

System magazynowania i dystrybucji wody do iniekcji

Projektowanie • Produkcja Urządzeń • Montaż • Kwalifikacja • Serwis

Kontakt

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami i uzyskaj szybko odpowiedź na swoje zapytanie.